Ekolojik Döngü

Ekosistemin cansız öğelerinden olan ve canlılar için hayati önem arz eden maddeler dünyamızda devinimler yaparak bir döngü içerisinde hareket ederler.Maddelerin ekosistem içerisindeki bu dolaşımına madde döngüleri (çevrimler) denir.Bu maddeler su,oksijen,karbon,azot ve fosfor dur. Bu döngüler doğamızın kusursuz bir şekilde devam etmesi için gerekli olan dönemlerdir. Bu döngülerden bir tanesinin bile aksaması doğamız açısından büyük bir risk teşkil etmektedir. İnsan oğlunun bilinçsiz hareket etmesi sonucu bu döngüler zarar görmekte ve devamlılığı tehlike görmektedir.

Bu döngülerden en önemli olanlardan biri su döngüsüdür.Doğadaki su döngüsü denizler,karalar,göller,nehirlergibi cansız ortamla canlılar arasında olur.Bu sırada kısa döngü ve uzun döngüolmak üzere iki farklı döngü gerçekleşir. Kısa döngüde denizler, göller ve nehirlerdeki sular buharlaşır. Oluşan buhar, yağmur ve kar olarak yeryüzüne geri döner. Uzun döngüde, karalardaki buharlaşma ve canlıların solunum, terleme gibi olaylarla verdikleri su buharı at¬mosfere karışır. Bunlar, tekrar yağmur, kar olarak karalara ve denizlere döner. Bunun bir kısmı da yer al¬tı sularını oluşturur . Suyun döngüsündeki dengenin bozulması, insan yaşamını olumsuz yön¬de etkiler.

Su döngüsünü bozan başlıca etkenler vardır bunlardan bazılarını sıralayacak olursak:
* Atık suların, temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi,
* Ormanların ve diğer yeşil alanların azaltılması,
* Yeraltı sularının fazla miktarda kullanılması,
* Hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının oluşmasıdır.

Bu verdiğiniz örnekler sadece bir bölümüdür. Diğer döngülere de bakarsak bir diğer önemli döngü karbon döngüsüdür.Karbon, canlıların yapısını oluşturan temel maddedir. Bunun kaynağı da atmosferde ve sularda çözünmüş olan karbon dioksittir (C02). Fotosentez olayında, havadaki C02 yeşil bitkiler tarafından alınınca, C02‘in karbonu fotosentez yapan canlılara geçer. Bitkilerden besinlerle hayvanlara aktarı¬lır. Bu arada besinlerin yıkılması sonucu oluşan C02 tekrar atmosfere döner.

Ayrıca bitki ve hay-vanların ölüleri ve artıkları, ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak C02 oluşur. Oluşan bu C02 tekrar at-mosfere geçer. Bu arada bitki ve hayvan fosillerinin toprak altında uzun süre kalmasıyla oluşan kö¬mür, petrol gibi yakıtlar ve kuru¬muş bitki dokuları yanınca oluşan C02 de atmosfere karışır. Böylece karbon, canlı ve cansız çevre arasında devirsel olarak kullanılır.

Fosil yakıtlarının fazlaca kullanılması ve yeşil alanların azalması sonucu atmosferdeki C02 miktarı gi¬derek artmaktadır. Atmosferde C02‘in birikmesi, karbon döngüsünü olumsuz yönde etkileyerek sera et¬kisi yaratır. Sera etkisi sonucu, yeryüzünden atmosfere verilen ısı, C02 tarafından tutulur ve dağılması önlenir. Bu olay yeryüzünün ısınarak buzulların erimesi ve sonuçta okyanuslardaki suların yükselmesi gi-bi olumsuzluklar yaratmaktadır.

Karbon devrinin, dolayısıyla doğanın dengesinin bozulmaması için;
– Yeşil alanların korunup artırılması,
– Fosil yakıt kullanımını azaltacak önlemlerin alınması gerekir. Böylece doğanın ve insanlığın gele¬ceği korunabilir.Doğal karbon döngüsünün bozulması ile küresel ısınma oluşmaktadır. Küresel ısınma deniz seviyesinin yükselmesine neden olacak, yağış miktarını değiştirecek, ormanların, bitki ve hayvanların yok olmasına neden olacak, tarım sistemlerinde problemler oluşturacaktır. Özellikle kıyılarda yaşayan milyonlarca insanın göç etmesine neden olacaktır. Bu açıkladığımız döngüler dışında üç büyük döngü daha vardır.

Bu döngüler var olduğumuz bu dünyanın birer kanunu gibidir. Bu kanunlar çiğnendiği zaman bu doğa yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalacaktır. Biz bilinçli insanlara bu konuda düşen görev bizlerin bu konuda araştırmalar yapması bu konunun üzerine çalışmalar yapanları desteklemektedir. Eko etiketli ürün üreten firmalar bu konuda bilinçli ürün üreten firmalar vardır. Eko etiket içeren ürünlere ekolojik.com sitesinden ulaşabiliriz.

Bu konuyla ilgili makalelere ekoetiket.com sitesinden ulaşabiliriz. Bu eko etiket içeren ürünler EUROlab laboratuvarlarında bir takım testlerden geçmiş bu testlerden geçmeyi başaran ürünlerdir. Bu testleri geçmeyi başaran ürünlere TÜRCERT in verdiği ECOMARK sertifikası verilmektedir. Bu ecomark sertifikası dünya da tüm ülkelerde geçerliliği olan bir sertifikadır. Eko etiketli ürünler her geçen gün popülerlik kazanmaktadır.

Bu ürünler üretim aşamasında doğamızın devamlılığı göz önüne alınarak yapılan ürünlerdir . Üretim aşamalarından bu ürünlerin paketleme aşamalarına kadar geçen tüm süreçlerde doğamızın sürerliliği göz önüne alınarak gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir düzen bırakmayı düşünen insanların ürettikleri ürünlerdir. Bizler bu ürünleri alıp o firmalara ve doğamıza birer destekte bulunmamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu dünya hepimizin dünyasıdır. Hepimiz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız.
Ekolojik belgelendirme işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu talebi için bize ulaşın.